News in Asia

snss

บริการจัดการอาคาร : การบริหารอาคารเพื่อเพิ่มมูลค่า การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แม้จะเป็นทางเลือกของการลงทุนที่ค่อนข้างปลอดภัยและยิ่งถือครองระยะยาวยิ่งให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ซึ่งมีความต่างจากการลงทุนในรูปแบบอื่นที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจ เช่นการลงทุนในตลาดหุ้น หรือเงินฝาก ทำให้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เรียกได้ว่าเป็นการลงทุนที่ชนะเงินเฟ้อที่สุด และกลายมาเป็นทางเลือกที่นักลงทุนรุ่นใหม่เริ่มหันมาถือครองอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น

Read More