News in Asia

พรรครัฐบาลอินเดียประกาศยกเลิกสิทธิพิเศษชาวจัมมู-กัศมีร์ถ้าชนะเลือกตั้งอีกสมัย

พรรคภารติยะชนตะ หรือบีเจพี ของอินเดียประกาศวันนี้ว่า จะยกเลิกสิทธิพิเศษของคนในรัฐจัมมู-กัศมีร์ ทางเหนือของประเทศ หากพรรคได้รับเลือกตั้งให้เป็นรัฐบาลอีกสมัยในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 เมษายนนี้

นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดีอ่านคำแถลงนโยบายการเมืองของพรรคบีเจพีที่สำนักงานใหญ่พรรคในกรุงนิวเดลีว่า ความเป็นชาตินิยมคือแรงบันดาลใจของพรรค พรรคเชื่อว่ามาตรา 35A ที่เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี 2497 คืออุปสรรคต่อการพัฒนารัฐจัมมู-กัศมีร์ เพราะการมีสถานะพิเศษทำให้คนภายนอกไม่สามารถซื้อที่ดินในรัฐนี้ นอกจากเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาแล้วยังเป็นอุปสรรคต่อการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับรัฐอื่น ๆ ทั้งประเทศด้วย ด้านแกนนำทางการเมืองในรัฐจัมมู-กัศมีร์ที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมขณะที่คนส่วนใหญ่ของอินเดียเป็นฮินดูเตือนว่า การยกเลิกสถานภาพพิเศษของรัฐนี้จะก่อให้เกิดความไม่สงบในวงกว้าง

นายกรัฐมนตรีโมดีชูเรื่องความมั่นคงแห่งชาติเป็นนโยบายหาเสียงหลักในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่จะเสร็จสิ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม และจะทราบผลคะแนนในวันที่ 23 พฤษภาคม คำแถลงนโยบายการเมืองของพรรคบีเจพียังรับปากจะลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 100 ล้านล้านรูปี (ราว 45.88 ล้านล้านบาท) ภายในปี 2567 เพื่อสร้างงานให้แก่คนหนุ่มสาวที่เข้าสู่ตลาดแรงงานปีละหลายล้านคน หลังจากถูกวิจารณ์เรื่องมีคนว่างงานจำนวนมากและสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ จะทำให้ระบบภาษีสินค้าและบริการง่ายขึ้น หลังจากรัฐบาลนี้นำมาใช้ในปี 2560 แล้วกระทบต่อภาคธุรกิจและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และจะลดอัตราภาษี เพิ่มวงเงินสินเชื่อให้แก่ธุรกิจรายย่อยเป็น 1 ล้านล้านรูปี (ราว 458,816 ล้านบาท).