News in Asia

ดัชนีทางเศรษฐกิจของไทยปรับตัวลดลง

ความกังวลสูงสุดของนักลงทุนและประชาชนทั่วไปคือสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน และหากมีการประท้วงนอกรัฐสภาศูนย์อาจปรับลดเป้าหมายการเติบโตของ GDP ลง 3.5% สำหรับปีนี้ การตอบโต้ทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนอาจนำไปสู่การแก้ไขประมาณการ GDP ของศูนย์เนื่องจากผลกระทบ การส่งออกและการท่องเที่ยวของไทยดัชนีทางเศรษฐกิจทั้งหมดปรับตัวลดลง

ในเดือนพฤษภาคมเนื่องจากดัชนีความเชื่อมั่นสำหรับบ้านใหม่และความเหมาะสมในการทำธุรกิจที่ตกต่ำสุดในรอบ 20 เดือนในขณะที่รายรับในอนาคตแตะระดับต่ำสุดในรอบ 9 เดือน ดัชนีสำหรับงานใหม่และรถยนต์ใหม่ก็ทรุดลงต่ำสุดในรอบ 18 เดือน ซึ่งอาจทำให้เกิดสุญญากาศในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ นายธนวัฒน์กล่าวว่ารัฐบาลสามารถใช้ดุลงบประมาณค่าใช้จ่ายกลางหรืองบประมาณสำหรับกระทรวงในการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น จากการประเมินเบื้องต้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกๆ 10,000 ล้านบาท