News in Asia

การส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศ

การส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ ปลาข้าวผลไม้และยางพารา จากการสังเกตของการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากเวียดนามสำนักงานแนะนำว่าไทยเพิ่มการส่งออกไปยังตลาดอื่นแทนที่จะพึ่งพาตลาดจีน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2562 การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนมีมูลค่ารวม 107,000 ล้านบาทลดลงร้อยละ 4.56 เมื่อเทียบเป็นรายปี การส่งออกมีมูลค่า 80 พันล้านบาทลดลง 3.08%

เมื่อเทียบเป็นรายปีในขณะที่มูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 26.9 พันล้านบาทลดลง 8.69% จากปีที่แล้ว ในบรรดาประเทศอาเซียนอาเซียนเวียดนามเป็นจุดหมายปลายทางการส่งออกอันดับ 1 ของประเทศไทยคิดเป็น 22% รองลงมาคือมาเลเซีย 17% อินโดนีเซีย 16% และกัมพูชา 12% ในช่วงเวลานี้ประเทศไทยมีการเกินดุลการค้าของสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดที่ 13.1 พันล้านบาทรองลงมาคือมาเลเซียที่ 10.1 พันล้านบาทอินโดนีเซียที่ 7,690 ล้านบาทกัมพูชา 5,859 ล้านบาทและฟิลิปปินส์ที่ 5,660 ล้านบาท ในไตรมาสแรกการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปปรับตัวดีขึ้นจากการอ่อนค่าของเงินบาท ขณะเดียวกันการส่งออกสินค้าเกษตรของจีนไปยังจีนยังไม่ฟื้นตัวเนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน